Separation

Centrifuger från SIEBTECHNIK GMBH
Centrifuger från SIEBTECHNIK GMBH
Decanter Centrifug för HDPE
Decanter Centrifug för HDPE

Referenser

 • "Glaubersalt"
 • Natriumsulfat
 • Kopparsulfat
 • Ammoniumsulfat
 • "Yellow cake"
 • Kaliumklorid
 • Natriumkarbonat
 • Natriumklorid
 • PVC
 • HDPE
 • Frityrolja
 • Laktos
 • Betbad
 • Järnsulfat

 

Separationsteknologi - Centrifuger från Siebtechnik

För separation av fast fas från vätska erbjuder vi centrifuger från Siebtechnik GmbH i Tyskland.  

Vi levererar marknadens bredaste utbud av centrifuger för att kunna möta kundens krav på prestanda och kvalitet.

 

Våra centrifuger hanterar slurryavvattning, som t. ex. ammoniumsulfat i koksverkens biproduktprocess, kopparsulfat i gruvindustrin, PVC, HDPE, järnsulfat i betlinjer i stålverk, och inom många fler områden. Tveka inte att utmana oss för referenser.  Nedan följer vårt sortiment av tekniker för separation av fast fas från vätska.

 • Conturbex
 • Pusher centrifug
 • Dekanter centrifug
 • Conthick
 • Turboscreen
 • Twin Cone
 • Turbo cascade
 • Short bowl dekanter

Conturbex - Screen worm centrifuge

Conturbex Conturbex

Den mest mångsidiga av våra kontinuerliga maskiner heter CONTURBEX.  Den första centrifugen levererades av Siebtechnik 1948.  CONTURBEX blev snabbt en global term för separationsteknik enligt denna centrifugdesign.  Principen har utvecklats till en mycket mångsidig spaltsilscentrifug som kan hantera flera olika separationskrav.

 

Skruven i maskinen roterar med en något högre hastighet än spaltsilen, vilket resulterar i en enhetlig produktacceleration och fördelning.  Detta gör CONTURBEX okänslig för fluktuationer i flöde  och koncentration och andra driftsförhållanden. Därför behövs ingen förseparering vilket oftast är fallet med "pusher centrifuger".

 

En annan fördel med skruven och spaltsilen är hur den fasta fasen hanteras på spaltsilen. CONTURBEX arbetar med en s. k. "thin cake-filtrering", d.v.s. inte något tätt och hårt lager material inuti spaltsilen.  Tack vare den koniska silkorgens design minskar den fasta fasens tjocklek när den transporteras ut mot den större diametern, där filterkakan lossnar, vilket möjliggör ytterligare avvattning.

Conthick - Screen worm centrifuge

Conthick Conthick

Utformningen av denna centrifug är baserad på CONTURBEX-tekniken.  Tack vare sin speciella konstruktion har CONTHICK-centrifugen hög separationsgrad för lösningar med små partiklar.

 

Centrifugen är normalt försedd med en spaltsil som möjliggör hög avvattning.  Spaltsilen kan bytas ut mot en speciell silplåt, "conidur", som används vid små partikelstorlekar.   Silelementen kan i vardera fallen ändras mycket lätt utan demontering av maskinen eller avlägsnande av eventuella roterande delar.

SHS - Pusher centrifug

Pusher Centrifug Pusher Centrifug

"Pusher"-centrifugen tillhör gruppen kontinuerligt arbetande filtrerande centrifuger.  Med en pusher- centrifug är transporthastigheten av det fasta materialet på spaltsilen långsammare än med en skruv/ skärm-centrifug.  Detta resulterar i en längre retentionstid av materialet på spaltsilen, vilket ger ökad tvätteffekt och lägre fukthalt i den fasta fasen.

 

TS / DZ / DZS - Dekantercentrifug

Dekanter Centrifug Dekanter Centrifug

Även de finaste fastämnen kan avskiljas i dekantercentrifugen om sedimenteringshastigheten i vätskan är tillräckligt hög.  Sedimenteringshastigheten beror på partikelstorlek, partikelform, av densitetsskillnaden mellan fast och flytande fas samt viskositeten hos den senare.  Resultatet kan i vissa fall väsentligen förbättras genom tillförsel av värme eller tillsats av flockningsmedel.

 

I fallet med dekanter- centrifuger klarnas vätskan primärt i den cylindriska delen, och avvattning av den fasta fasen sker genom filtrering eller kompression i trummans koniska del.

 

 

HSG - Vibrationscentrifug

Vibrating centrifuge Vibrating centrifuge

Våra största maskiner har kapacitet att bearbeta upp till 450 TPH av fasta ämnen.  Partiklarna hålls kvar på silkorgen och transporteras från den mindre till den större diametern genom en axiell vibration ovanför den centrifugala rörelsen.  

De vanligaste tillämpningarna är avvattning av flis, kol, havssalt och sand.

 

TWIN-CONE - Dekantercentrifug

Twin cone Twin cone

Liksom den normala dekantern är en TWIN-CONE utrustad med en betydligt större torkningskon vid slutet av den klargörande trumman.  Den här funktionen ger en större yta för den fasta volymen, ytterligare avvattning med högre G-krafter och en mindre skikttjocklek.

 

TURBO-SCREEN - Dekantercentrifug

Turbo screen Turbo screen

Liknande TWIN-CONE, men istället för en större torkningskon används en stor skärmtrumma, vilket säkrar bästa möjliga avvattning vid högre G-kraft och mindre tjocklek av den fasta fasen.  Ett högt utbyte med minimala förluster av fast fas kan uppnås genom att recirkulera den vätska som separerats från detta område av maskinen.