Gasrening och lufthantering från TEMA Process B.V.

Gasrening

 • Cykloner
 • Venturi skrubbrar
 • Slangfilter
 • Fyllkropsskrubbrar
 • Torra skrubbrar
 • Cykloner i kombination med slangfilter
 • Cykloner i kombination med fyllkroppsskrubbrar
Komplett engineering och installation av gasrening
Komplett engineering och installation av gasrening

Tekniker för Gasrening och Lufthantering

Cyklon Cyklon

Cykloner
En cyklon är en relativ enkel enhet som använder centrifugalkraft för att separera större partiklar från luftströmmar. Det är en hög kapacitet / hög effektivitet separator som också kan användas i kombination med torkar, fluidiserad bädd / kylare, Slangfilter, Fyllkropsskrubbrar och annan processutrustning. Diametrar från 400 till 2000 mm.

 

Venturi Skrubbrar
Venturi skrubbrar används för att avlägsna partiklar från en gasström. En "venturiskrubber" består av en kontaktsektion kallas en venturi i kombination med en del för droppavskiljning.
Avgaser med stoft matas in i venturisektionen där det passerar genom en vattendimma i venturihalsen vid hög hastighet. Detta resulterar i noggrann blandning av vattendroppar och dammpartiklar som agglomererar för att bilda större partiklar, vilka därefter avlägsnas från gasen i droppavskiljaren.
Vattenförsörjningen och dyssystem tillåter recirkulation av vatten med högt damminnehåll.

Dessa system används för rengöring av partiklar från avgaser i industrier med stränga krav på utsläpp.

Slangfilter med cykloner Slangfilter med cykloner

Slangfilter

Aprotech Engineering levererar kontinuerliga slangfilter designade utifrån givna processdata och lokala förhållanden och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för apoplikationen.

 

Viktiga kriterier för utformning är:

 • Gasvolymen i Nm3/h
 • Kemisk sammansättning av gaserna
 • Fukthalt i gaserna
 • Temperatur på gasen
 • Damm eller partiklar i kg/h
 • Kännetecken för partiklar, som frätande, slipande etc
 • Partikelstorleksintervall på dammet
 • Lokala utsläppsnormer
 • Explosionsrisk (ATEX)
 • Hygienisk design
 • Inline eller off-line system och konstruktionsmaterial
Fyllkropsskrubber Fyllkropsskrubber

Fyllkroppsskrubbrar

Dessa används för att avlägsna partiklar och / eller ångföroreningar från en avgasström genom utspädning eller absorption.

En fyllkroppsskrubber är en effektiv metod för att utföra massöverföring mellan gas-och vätskefaserna och dessa skrubbrar utnyjjar en bädd av fyllkroppar som underlättar och förbättrar kontakt mellan gas och vätska. 
Applikationer: minskning av damm eller gasformiga utsläpp, produktåtervinning, luftföroreningar och luktkontroll.

 

Torra Skrubbrar
Adsorption av sura gaser och organiska föreningar förekommer i reaktioner i dammkakan i ett slangfilter.
Den oanvända och återvunna adsorbenten (Ca(OH)2), natriumbikarbonat eller aktivt kol) injiceras i en "reaktionskanal" och fördelas sedan över hela filterytan.
De slutliga utsläppsnivåerna för HF, HCl, SOx och VOC beror på den använda adsorbenten, stökiometriska värdet och driftstemperaturer.

 

Andra specialutföranden är:

 • Cykloner i kombination med slangfilter
 • Cykloner i kombination med fyllkroppsskrubbrar