Klor - Alkali

Klor-alkali-processen är en redoxreaktion, en elektrolys av en vattenlösning av natriumklorid. Processen är i första hand till för att producera klor, men en av dess biprodukter är vattenhaltig natriumhydroxid (NaOH).  Natriumhydroxiden byggs upp vid katoden, där vatten reduceras till vätgas och hydroxidjoner.
Vid produktion av NaOH är det nödvändigt att förhindra reaktion mellan NaOH och klor vilket kan genomföras på tre sätt, se nedan, av vilka membranprocessen är den mest utbredda.

 

Metoder för produktion:

  • Kvicksilverprocessen
  • Diafragmaprocessen
  • Membranprocessen

Referenser