Lösningar

Fluidbed dammborttagning
Fluidbed dammborttagning

Pulverteknik - Vårt utbud

  • Fluidbed torkar
  • Statiska fluidbed torkar
  • Skakande fluidbed torkar
  • Flash Torkar
  • Bandtorkar
  • Dekontamineringsanläggningar
  • Gasrening och lufthantering

Pulverteknik - Torkning

Fluidbed torkar

Fluidbedtork insida Fluidbedtork insida

En fluidbed är ett effektivt sätt att termiskt behandla pulver, kristallina produkter, pelleterade eller extruderade material. Tack vare effektiv kontakt mellan fluidiseringsluft och produkt erhålles en mycket bra värme och massöverföring.

 

 

Statiska fluidbedtorkar

 

Statiska fluidbedtorkar för kontinuerlig och satsvis produktion för mer enhetliga material som inte tenderar att agglomerera. Det är möjligt att installera nedsänkta värmeväxlare i den djupa statiska bädden. Med nedsänkta värmeväxlare sker energitillförsel både från fluidiseringsluften och från värmeväxlarna vilket minskar storleken på utrustningen och reducerar volymen frånluft vilket resulterar i minskade installtions och produktionskostnader för gashantering.

Skakande fluidbedtorkar

Skakande fluidbed Skakande fluidbed

Dessa torkar används för kontinuerlig drift och lämpar sig väl för klibbiga material med en bred partikelstorleksfördelning. Den skakande rörelsen förbättrar fluidisering och transport av material inuti den fluidiserade bädden. Torkluftens temperatur kan vara upp till 750 °C och produkttemperaturer upp till 400 °C.

 

 

Flash torkar

 

För fina och medelstora material används dessa torkar för att ta bort huvudsakligen ytfukt. Det våta materialet transporteras och torkas i en varm luftström och en torr produkt uppnås typiskt inom några sekunder.

Bandtorkar

Bandtork Bandtork

Bandtorkar för kontinuerlig torkning av pellets eller agglomerat används huvudsakligen för produkter som inte är lämpliga för fluidiserande bäddtorkning. Klibbiga material för vilken partikelstorleken är alltför stor eller där den erforderliga uppehållstiden för torkning behöver vara upp mot ca 1 timme. Dessa torkar tillverkas med enkelband och flerstegsband.

Dekontamineringsanläggningar

Dekontamineringsanläggning Dekontamineringsanläggning

För behandling av livsmedelsprodukter både vid högt tryck och atmosfäriskt tryck. Produkten utsätts för en direktkontakt med ånga under en kort och bestämd tid för att minska den bakteriella belastningen av materialet. Efter ångbehandlingen torkas och kyls produkterna i antingen en fluiderande bädd eller en flashtork.

 

 

Gasrening och Lufthantering

 

Luftbehandlingsutrustning i samband med ovanstående torksystem, inklusive luftvärmesystem, cyklonsparatorer, vätskebehållare, våtskrubbrar, luftkanaler etc.